Образци и бланки

Услуги по Общинска собственост

Искане_удостоверение

Искане_01_Закупуване на общ.жилище

Искане_06_Прекратяване на съсобственост

Искане_07_Отписване на имот от актовите книги

Искане_14_Право на строеж надстрояване

Искане_15_Изкупуване право на собственост

Заявление_декларация

Заявление_16_Кейова стоянка

Услуги Местни Данъци и Такси /МДТ/

 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Декларация сметопочистване 2011г.

Декларация_освобождаване_такса_незастроени_поз_имоти

Декларация_освобождаване_такса_сметосъбиране

Декларация_патентен-данък-1

Декларация_чл. 49

Декларация_чл._32

Декларация-по-чл.54-от-ЗМДТ-без-леки-автомобили-1

Декларация-по-чл.54-от-ЗМДТ-за-лек-автомобил-2

Декларация-по-чл.54-от-ЗМДТ-плавателни средства

Искане за прихващане

Искане_документи

Искане-за-данъчна-оценка

Месечна-декларация-за-туристически-данък

 Услуги ГРАО

1_ГРА_Искане

2_ГРА_Искане за издаване на удостоверение

3_ГРА_Искане

4_ГРА_Искане

5_ГРА_Заявление за постоянен адрес

6_ГРА_Заявление

7_ГРА_Заявление

8_ГРА_Молба

9_ГРА_Искане за ЕГН

Адресна карта за настоящ адрес

 Услуги ТСУ

1_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

2_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

3_1_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ-ЧЛ.147 ОТ ЗУТ

3_1_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ-ЧЛ.148 ОТ ЗУТ

4_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ

5_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

6_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОДОБРЕН ИНВЕСТ ПРОЕКТ

7_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ -ПОПРАВКА- НА ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

8_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛ. И ОДОБРЯВАНЕ НА НВЕСТ ПРОЕКТ

9_1_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

9_2_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ

10_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО чл.52, ал.5 от ЗКИР

11_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДАННИ

12_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

13_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-ЧЛ.175 ЗУТ

14_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН, ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ РАБОТЕН ПРОЕКТ

15_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

16_ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.