Услуги ГРАО

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ ПО „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ“

 

Номер по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СРОК

ТАКСА

01-01 Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 1.Писмено съобщение за раждане2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

-

7 дни Без такса
01-02 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 1.Искане за издаване на Удостоверение за раждане – дубликат – по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Съдебно удостоверение

5.Постъпило по служебен път искане /без т. 1, т. 2, т. 3 и т.

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 4 лв.
01-03 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 1.Искане за издавене на удостоверение – по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Служебно искане от община или държавен орган

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 2 лв.
01-04 Припознаване на дете 1. Декларация за припознаване  – по образец /нотариално заверена декларация2.Документ за самоличност 4-ГРА – Искане за извършване на административна услуга  1-90дни 4 лв.
01-05 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 1.Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак2.Документ за самоличност на свидетелите;

3.Декларация по образец, че не съществуват пречки за сключване на брак по чл. 7 СК;;

4.Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3.;

5.Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;

6.Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК     

7.Или един от следните документи: съдебно решение; препис или извлечение от акт за брак, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданското състояние; препис от акт за сключен граждански брак по чл. 63 и 66 от Закона за гражданската регистрация

-

Без предвари-телна заявка, сключват се всеки ден/чл.51,ал.2 от ЗГР/ и чл.5, от СК/ 

 

 

 

 

 

 

30 дни /при  обработка на документи, получени от чужбина/

Без такса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40лв.

01-06 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 1.Искане за издаване на Удостоверение2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Съдебно удостоверение

5.Постъпило по служебен път искане /без т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 4 лв.
01-07 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак в чужбина 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Официален документ с данни, вкл. семейно положение за лицето, с което ще се сключва брак в чужбина

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 5 лв.
01-08 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБългария 1.Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗИУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Данни за чуждестранния гражданин

 

 

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 4 лв.
01-09 Промяна в актовете по гражданско състояние 1.Заявление – по образец2.Документ за самоличност

3.Съдебно решение, административен акт, заявление, декларация, удостоверение от нотариус и др.

4-ГРА – Искане за извършване на административна услуга 3 дни Без такса
01-10 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 4 лв.
01-11 Възстановяване или промяна на име 1.Нотариално заверено заявление /по образец/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

4.Копие от акта за раждане на лицето, на което ще се променят имената /копие от акта за раждане на единия родител/

5.Удостоверение за граждански брак

6-ГРА Заявление – за възстановяване /промяна на името 

7-ГРА Заявление за възстановяване /промяна на името на дете

30 дни7 дни Без такса
01-12 Издаване на удостоверение за семейно положение 

 

 

1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 4 лв.
01-13 Издаване на удостоверение за родствени връзки 

 

1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 4 лв.
01-14 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

4.Документи, в които лицето фигурира с различни имена

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 3 лв.
01-15 Заверка на заявление за постоянен адрес 1.Заявление за постоянен адрес /по образец – Приложение 14, чл. 138, ал. 1 от НЗФЕСГР/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Документ за собственост или настанителна заповед за общинско жилище/нотариално заверен  договор за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота

5.Декларация по чл. 92, ал 3 от ЗГР /Заповед РД-0.14-503/14.03.2011/, Декларация по чл.92,ал.6 от ЗГР/Заповед РД—02-14-1600/21.06.2012г.

5-ГРА – Заявление за постоянен адрес веднага 2 лв.
01-16 Заверка на адресна карта на настоящ  адрес 1.Адресна карта за настоящ адрес /по образец – Приложение 15, чл. 138, ал. 2 от НЗФЕСГР/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Документ за собственост или настанителна заповед за общинско жилище/нотариално заверен  договор за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота

5.Декларация по чл. 92, ал 3 от ЗГР /Заповед РД-0.14-503/14.03.2011/,  Декларация по чл.92,ал.6 от ЗГР/Заповед РД—02-14-1600/21.06.2012г.

-

веднага 2 лв.
01-17 Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес 1.Искане за издаване на Удостоверение – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Копие от документа за собственост на имота;

5.Разрешение за въвеждане в експлоатация;

6Други удостоверителни документи.

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 7 дни 7 лв.
01-18 Удостоверение за настоящ адрес 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 2 лв.
01-19 Удостоверение за постоянен адрес 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 2 лв.
01-20 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1.Документ за самоличност2.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост

3.Документ по гражданска регистрация или гражданско състояние

4-ГРА – Искане за извършване на административна услуга 3 дни 5 лв.
01-21 Искане за ЕГН 1.Искане за ЕГН в 2 екз. – по образец – Приложение 5 от НФЕСГР.;2.Документ за самоличност ;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Копие на документа, удостоверяващ правото на вписване в регистъра на населението;

5.Документ за идентичност на имена, когато документът за раждане е издаден от чуждестранен местен орган и родителят – български гражданин, е вписан с име, което съществено се различава от името, с което е вписан в регистъра на населението;

5.Копия на документи за гражданското им състояние. Когато в Република България има съставени актове за гражданско състояние, където лицата са титуляри или родители и в регистъра на населението няма данни за тях, към преписката се прилагат копия от тези актове.

9-ГРА  – Искане за ЕГН    
01-22 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец – Приложение 1, чл. 6, ал. 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност 1-ГРА – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 3 дни 3 лв.
01-23 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 1.Акт за смърт (изготвен в общинската администрация  въз основа на съобщението за смърт; съдебно решени; препис или извлечение от акт за смърт, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданското състояние; препис от акт за смърт по чл. 63 и 66 от Закона за гражданската регистрация )2.Документ за самоличност /пряк наследник/

3.Документ за самоличност на починалото лице

4.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

5.Постъпило по служебен път искане /без т. 1,  т. 3 и т. 4.

-

веднага 

3 дни /по съдебно решение/

 

30 дни /при документ, получен от чужд.орган/

 

 

Без такса 

Без такса

 

 

 

40 лв.

01-24 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път 1.Искане за издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път2.Документ за самоличност /пряк наследник/

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 4 лв.
01-25 Издаване на удостоверение за наследници 1.Искане  за издаване на удостоверение за наследници от пряк наследник /по образец- Приложение 2, чл. 6, ал 1 от НЗУВРН/2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

4.Копие от акта за смърт

 

2-ГРА – Искане за издаване на удостоверение за наследници 3 дни 

1 ден

 

4 часа

4 лв. 

6 лв.

 

8 лв.

01-26 Заверка на копия и препис на документ по гражданско състояние 1.Заявление – по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Съдебно удостоверение

5.Постъпило по служебен път искане /без т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4.

4-ГРА – Искане за извършване на административна услуга 3 дни 2 лв.
01-27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец 1.Искане – по образец2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/ при необходимост;

4.Уведомително писмо за разрешено постоянно пребиваване;

5.Карта /Удостоверение/ Разрешение за постоянно пребиваване, издадени съгл. Закона за българските лични документи;

6.Други официални документи по гражданско състояние.

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 5 лв.
01-28 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 1.Искане – по образец на Министерство на правосъдието – Приложение 5 към чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за прилагане на глава 5 от Закона за бълг.гражданство2.Копие от документа за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/ при необходимост;

4.Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган;

5.Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;

6.Актуална снимка паспортен формат – 2 бр.;

7.Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;

8.Документ за внесена държавна такса.

8-ГРА – Молба за установяване наличието на българско гражданство 30 дни Без такса
01-29 Издаване на удостоверение по искане на граждани 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 3 лв.
01-30 Издаване на удостоверение за извършена промяна в Личен регистрационен картон 1.Искане  за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /по образец 2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост/

3-ГРА – Искане за издаване на удостоверение 3 дни 2 лв.