Услуги ТСУ

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

 

Номер по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СРОК

ТАКСА

03-01 Издаване на скици за недвижими имоти 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Копие от документ за собственост;

 5.Удостоверение за наследници – при необходимост

Заявление за издаване на скица на недвижим имот  Обикновена: 10 дни.  Бърза – 3дни  Експресна – до 1 ден 15 лв 

30 лв.

 

80 лв.

03-02 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Разрешения за строеж или актове за узаконяване на съществуващите сгради в имота;

5.Оригинална скица на имота;

6.Удостоверение за наследници – при необходимост.

Заявление за издаване на виза за проектиране 14 дни 10 лв.
03-03 Издаване на разрешение за строеж 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Документ за собственост (друго вещно право);

6.При строеж в съсобствен имот – договор по чл.183 от ЗУТ;

7.При строеж в чужд имот – право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда по чл.182 от ЗУТ;

8.Виза за проектиране;

9.Три копия от съгласувания и одобрен инвестиционен проект;

10.Оценка за съответствието на изпълнения строеж с одобрените инвестиционни проекти (ОСИП);

11.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

12.Решение за оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, по реда на ЗООС (когато такава се изисква);

13.Специални разрешителни, изискващи се по специалните закони;

14.Други.

1.Заявление за издаване разрешение за строеж за обекти по чл.147 от ЗУТ2.Заявление за издаване разрешение за строеж чл.148 от ЗУТ

 

7 дни 

 

 

 

50 лв. 

 

 

-жил.сграда до 3етажа- 50лв.                                                      -за два и повече броя-100лв

                                          -над 3 етажа 150лв    

                                                           -за два и повече броя-250лв

                        -нежил.сгр. със смесено предназначение-500лв

03-04 Издаване на акт за узаконяване 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Документ за собственост (друго вещно право);

6.Три копия от съгласувания и одобрен инвестиционен проект;

7.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

8.Решение за оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, по реда на ЗООС (когато такава се изисква);

9.Специални разрешителни, изискващи се по специалните закони;

10.Заснемане за узаконяване;

11.Други.

Заявление за издаване на акт за узаконяване 30 дни  
03-05 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Документ за собственост (друго вещно право);

5.Удостоверение за наследници (когато документът за собствеността е на името на наследодател на заявителя);

6.Скица на имота по действащия план за регулация (когато няма такъв скицата е от кадастралния план);

7.Разрешение за строеж №………./……………. г.;

8.Заверка на кота било на покрива на строежа;

9.Други според спецификата на случая. 

Заявление за презаверяване  на разрешение за строеж 20 дни  
03-06 Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Разрешение за строеж;

6.Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица;

7.Одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж.

Заявление за допускане на отклонение от одобрен инвестиционен проект 20 дни  
03-07 Допълване и поправка на кадастрален план 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Материали и данни от геодезическите измервания – в цифров и графичен вид;

6.Скица проект за изменение в кадастралната карта – в цифров и графичен вид;

7.Документи, удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

8.Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

9.Данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

10.Други документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение.       

Заявление за допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план 30 дни

-

03-08 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството възложител;

6.Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ;/в случаите когато е задължителна/

7.Три копия от инвестиционния проект, съгласувани с експлоатационните дружества и заинетересовани ведомства;

8.Оценка за съответствие със съществуващите изисквания на строежите; /в случаите когато е задължителна/

9.Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС в случаите, в които се изисква ОВОС;

10.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

11.Други.

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект 30 дни  
03-09 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за наследници/при необходимост;

5.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

6.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);

б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

в) заверена заповедна книга;

г) акт образец 14 от Наредба № 3 от 2003 г. за приемане на конструкцията;

д) констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г.;

е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

з) документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.52, ал.4 от ЗКИР

7.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

8.Технически паспорт на строежа, съставен по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

9.Енергиен паспорт за строежа, съставен по реда на Наредба №7  от 14.01.2005г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

10.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

1.Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория  

2.Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от пета категория 

7 дни  
03-10 Издаване на удостоверение за попълване на кадастрален план 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Копие от документ за собственост /право на строеж/;

5.Копие от разрешение за строеж;

6.Протокол за дадена строителна линия с нанесени проверки;

7.Геодезическо заснемане, данни за правоспособното лице, извършило заснемането и квитанция за платена такса за нанасяне на строежа в кадастралния план:

- полски измервания, изчисления и координатен регистър на изходните и подробните точки;

- скица с нанесени точки от работната геодезическа основа /РГО/ и заснети сгради, граници и съоръжения;

- кратка обяснителна записка;

- документ за предоставени изходни данни за точките от РГО.

Заявление за издване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР 7 дни 10 лв.
03-11 Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни планове 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

Заявление за предоставяне на геодезически данни по кадастрални и реглационни планове     
03-12 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Удостоверение за актуално състояние, ако възложителят е юридическо лице;

5.Разрешение за строеж;

6.Проект за организация и изпълнение на строително-монтажни работи;

7.Ситуационна скица – копие, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър;

8.Схема за временна организация на движението, съгласувана с органите по безопастност на движението;

9.Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

Заявление за издаване на разрешение за прокопаване на общински имот 7 дни,при аварии – веднага 100 лв.
03-13 Заявление за предаване на екзекутивна документация 1.Заявление по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1 и 2 ЗУТ;

5.Заверен протокол за строителна линия и ниво.

Заявление за предаване на екзекутивна документация по чл.175, ал. 2 ЗУТ 30 дни  
03-14 Заявление за одобряване на  идеен, технически или работен проект 1.Заявление по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Виза за проектиране в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ или ако е издадена такава по желание на възложителя,

5.Три копия от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4;

6.Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ или искане за разглеждане от общинския експертен съвет в случаите по 143, ал.3 от ЗУТ;

7.Съгласие по чл.38, ал.3 и 4, по чл.183 и по чл.185, ал.2 и 3 от ЗУТ /при съсобствен имот или при обект с режим на етажна собственост, когато това се изисква.

Заявление за одобряване на идеен, технически или работен проект 30 дни Виж: Приложение1
03-15 Издаване на констативни протоколи и  удостоверения за степен на завършеност на строеж 1.Заявление по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Документ за собственост, в т.ч. удостоверение за наследници при необходимост;

5.Одобрени проекти;

6.Разрешение за строеж;

7.Протокол за дадена строителна линия на строежа;

8.Квитанция за платена такса.

Заявление за издаване на удостоверение за степен на завършеност 30 дни 50 лв.
03-16 Издаване на удостоверение за идентичност урегулиран поземлен имот 1.Заявление по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Документ за собственост;

5.Удостоверение за наследници при необходимост.

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност 30 дни 100 лв.
03-17 Разглеждане, процедиране и одобряване от ОЕС на градоустройствени разработки за земеделски имоти и парцеларни планове 1.Заявление;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно/при необходимост;

4.Документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството на възложител;

5.ПУП и изискуемите към него схеми, съгласувани с експлоатационните дружества и заинтересовани ведомства;

6.Мотивирано предписание ,виза за проектиране  на ПУП ;

7.Решение по оценка на въздействие върху околната среда по ЗООС;

8.Други.

  30 дни