Център административно обслужване

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ


 

 

АДРЕС

ГРАД ПОМОРИЕ

УЛ. “СОЛНА” № 5

/ СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /

ТЕЛ. 0596 / 2 63 51

ИНФОРМАЦИЯ

1. ДЕЛОВОДСТВО / ГРАО / ТУРИЗЪМ

2. МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

3. УТООС  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

4. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КАСА

ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ТЕЛ. 0596 / 2 63 51

 

Стая 1: Старши експерти „данъчни инспектори”

Стая 2: Старши експерти „ревизии”

Стая 3: Началник отдел „МДТ”

Стая 4: Старши счетоводител и младши специалист