Дирекции

Дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване”

Дирекция  „Туризъм, Инвестиции и Управление на проекти”

Дирекция  “Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” 

Дирекция  „Бюджет,Финанси и счетоводна дейност” 

Дирекция  „Приходи, местни данъци и такси” 

Дирекция „Строителство, общ.собственост и устройство на територията” 

Дирекция  „Обществен ред и ОМП”

.