Наредби на Общински съвет Поморие

НАРЕДБА № 1
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Наредба № 1

НАРЕДБА № 2
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба № 2

НАРЕДБА № 3
ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAREDBA 3.doc (93.50 Kb)

НАРЕДБА № 4
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛСКАТА ОХРАНА ПО ОПАЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAREDBA 4.doc (41.50 Kb)

НАРЕДБА № 5
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТМЕНЕНА

 

НАРЕДБА № 6
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR_6-nova.doc (108.50 Kb)

НАРЕДБА № 7
ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА № 8
ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR_8-nova.doc (146.50 Kb)

НАРЕДБА № 9
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAREDBA9-nova.doc (140.00 Kb)

НАРЕДБА № 10
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ОБЩИНАТА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА СИ НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
NAREDBA_10-nova.doc (137.50 Kb)

НАРЕДБА № 11
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАРЕДБА № 11

ТАРИФА №1


Tarifa.2.N-ba.11.doc (188.00 Kb)

Тарифа 3

 

НАРЕДБА № 12
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА № 13
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Наредба № 13

НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAREDBA_OB_JILISHTA.doc (245.50 Kb)

НАРЕДБА
ЗА МОРАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕННИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Pocheten_Grajdanin.doc (45.00 Kb)

НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ
NAR.KUCHETA.doc (87.00 Kb)

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

NAR.PATISHA.doc (114.50 Kb)

 

НАРЕДБА
за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен или краткосрочен общински дълг по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг

Отменена с решение № 377/08.11.2012г.на Общински съвет – Поморие


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА

Pravilnik_za_ednokratni_pomoshti.doc (37.50 Kb)

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената системана територията на Община Поморие

Naredba_za_zalenata_sistema.doc (238.00 Kb)

Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповедиза поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тяхна територията на Община Поморие

Naredba_APK_za_ZUT.doc (106.50 Kb)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Наредба спортни клубове

Формуляри и приложения към наредбата

Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие

Правилник обществен посредник