АНАЛИЗ на ДЕЙНОСТТА на ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК /ОМБУДСМАН/

НАЧАЛО, РЕЗУЛТАТИ И ПЕРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

НАЧАЛО

Годината е 2007, Решението на Общински съвет – Поморие е № 885 от 20.07.2007 година, след полагане на клетвата на 26.09.2007 година, за първи път избрания обществен посредник /омбудсман/ влиза в действие. Тази нова институция, не само за общината, но и за страната, търси своето място и чака оценката на хората. Една година дейност, за мен, избрания обществен посредник в община Поморие, ми показа, че тя се нуждае от много грижи, компетентност, откритост и почтеност. Нейният успех ще е възможно най-голям, когато се работи най-близо до онези които подават жалби и до организациите от които се оплакват.

Пред мен стоеше въпроса „що е то местен обществен посредник /омбудсман/”?

Каква е неговата роля и място в живота на общината?

Институция от какъв тип и на какви принципи трябва да отговаря?

Самотна институция или институция опираща се на мнението на много хора, които искат въпросите им да се решават бързо и компетентно от различни органи от местната и държавна власт !

Как да бъде изградена една институция, неизвестна до сега, след като никой не е усетил ползата от нейното съществуване?

Каква е стратегията, която следва и какви методи на разследване използва?

Какво е влиянието от дейността й?

Поставям тези въпроси, защото постоянния и разностранен процес в закрепването на правата на човека, неизменно се съпътства от нарушаването им – временно и постоянно, частично или в големи размери.

Защото поетия път към закрепване, утвръждаване и пълноценна реализация на правата на човека е безкраен, независимо от интернационализацията и защитата им от насъпващата глобализация, както и от другите разнообразни форми на човешкия прогрес.

Особено след разпадането на тоталитарните общества, демократизацията, създаването на правовата държава и гражданското общество, защитата правата на човека доби огромна популярност.

Те се превърнаха в даденост, която никой не оспорва.

Бих посочила, че въпреки непрекъснатото развитие на разнообразни форми на гражданско общество, недоверието и извечната враждебност в отношенията гражданин – държава, нейните органи и администрация – остават.

Нещо повече, необходими са много време и упорит труд за преодоляването им. За всичко това има сериозни обективни и субективни причини, като някои основни сред тях са:

 • Създадения своеобразен елитен модел на демокрация;
 • Изолирането на гражданите от реалните процеси в обществото;
 • Липса на икономическа самостоятелност и силна зависимост от държавата и нейните структури;
 • Общо състояние на безпътица и обърканост, липса на организация, при променящата се икономическа и социална среда;
 • Процесите на разпадане на социалните връзки и на чувствато на безотговорност пред обществото, за сметка на егоизтичното, самоцелно задоволяване само на лични потребности;
 • Не случайно една от основните политически препоръки в доклада пред Европейския парламент на Джефри Ван Орден, в навечерието на приемането на България в Европейския съюз е, че „БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ТРЯБВА ДА ЗАСИЛЯТ РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК/ ОМБУДСМАН/”. Това означава, че държавните и общински органи трябва да се вслушват в препоръките на обществения посредник.

Основният проблем, според нас е разрушаването на ценностната система, моралните устои и нагласи на гражданите. Сега пред мен, като за пръв път избран в Общината обществен посредник /омбудсман/ изникнаха редица въпроси. Как да се намери най-подходящата форма за работа на тази нова институция. Ето защо насочих усилията си към шест целеви групи, които трябваще да обхвана, а именно:

1.   членове на обществото;

2. жалбоподатели, които се сблъскват с нередности;

3. длъжностни лица и държавни служители в общината;

4. особено онези лица, които работят с жалби и координират процедурите по тях;

5. общинския съвет, който наблюдава работата на обществения посредник;

6. накрая, но не на последно място, пресата, която често играе решаваща роля.

Пред мен стоеше въпроса как да стигна до обществото.

Само решението на Общинския съвет не беше достатъчно, за да получат те необходимата информация в защита на гражданските си права.

Познаването на тази институция и на обществения посредник е предпоставка за ефективно изпълнение на работата ми. Трябваше да стане ясно на хората, какви права имат и какво прави обществения посредник /омбудсман/ за защита на техните интереси. С какво се занимава и с какво не, къде и как се подават жалби, какъв е пътя на подадените и какъв е резултата от проверките на обществения посредник.

Това са все въпроси от същинската дейност, за това ми бе нужно време, литература, макар и оскъдна, за да осетя аз, самата значението на новата институция.

Понякога бе толкова трудно, че даже няма с кого да се обсъдят разработените и прочетени неща.

Благодарение на колегите с опит, много от тези въпроси вече по-ясно и компетентно стоят пред мене. Нужно бе Правилника за работата на обществения посредник да стигне до хората. Това стана чрез две поредни предавания в местния радиовъзел, както и изготвените диплянки „В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” в хиляда екземпляра. Така правилника успя да достигне до голяма част от гражданите, особено до тези, които най-много се интересуват. Помогнаха ми многобройните срещи с неправителствени организации, с пенсионери и хора в неравностойно положение.

За този кратък период в приемната постъпиха над 162 жалби, които са заведени във входящия регистър. Те се разпределят както следва:

Образование 2
Здравеопазване и социално подпомагане 3
Местни данъци и такси 1
Търговска дейност 5
Устройство на

територията и

незаконно строителство

12
Общинска администрация 10
Околна среда 5
Обществен ред, транспорт и туризъм 7
Земеразделяне 7
ВиК и

енергоснабдяване

3
Социално подпомагане 3
ТЕЛК 2
Други 4

През този кратък период от многобройните сигнали и жалби, постъпили в приемната на обществения посредник /омбудсман/, стана ясно колко важно е жалбоподателите да знаят, какво може да направи за тях обществения посредник /омбудсман/. Защото както жалбоподателите имат нужда от обществения посредник /омбудсман/, така и обществения посредник /омбудсман/ има нужда от тях.

Всички жалби, постъпили в приемната на обществения посредник /омбудсман/, се разглеждат внимателно и съм се старала в срок и на време да бъде даден отговор. По повечето от  постъпилите жалби, работата е приключила. Някои са пренасочени към други инстанции, а по пет продължава да се работи. В работата си с жалбите сам се старала да бъда максимално честна, като съм се старала да бъдат бързо и компетентно решени. Личният ми опит сочи, че редовния ми контакт с гражданите, ми дава по-добра представа за ежедневните им проблеми и допринася за способността ми да убеждавам длъжностните лица при контакта ми с тях.

Подробен анализ на конкретните жалби ще бъде представен в годишният отчетен доклад.

За улеснение на гражданите е подготвен специален материал за хода и изпълнението на подадените от тях жалби.

Съществен момент в работата ми като обществен посредник /омбудсман/, е да бъдат изяснени отношенията между кмет – председател на общински съвет – обществения посредник /омбудсман/ – общински съветници. За сега ролята на обществения посредник /омбудсман/ в общините се регламентира единствено от приетия правилник от общинския съвет за работата на обществения посредник /омбудсман/. Това за сега е единствената нормативна база за работата на местните обществени посредници. Приетият закон за националния обществен посредник /омбудсман/ не касае мястото и ролята на обществените посредници на местно ниво. За сега в Община Поморие тези взаимоотношения са решени добре. Сравнително бързо кмет и общински съвет решиха и предоставиха нужната за работата на институцията материално – техническа база, като осигуриха средства за подръжка и ремонт на същата, с което създадеха добри условия за нейното функциониране.

Офисът на приемната се намира в центъра на града, като са създадени условия за достъп на хора в неравностойно положение. Той се превърна в лесно достъпно и посещавано място за гражданите в общината.

Институцията на общественият посредник има принципното разбиране, че трябва да бъде активен изразител на справедливото обществено мнение и носител на гражданския контрол върху държавна и общинска администрация във всички случии в които тя нарушава или даже само застрашава правата и свободите на гражданите.

Като нова институция, която трябва да проявява по-голяма взискателност за повишаване ефективността на публичната администрация в цялата нейна йерархия, включително и в областа на обществените услуги. Видно от цялата ми досегашна дейност, която е свързана не само със застъпничество по отделни конкретни случаи, а е свързана с и с цялостното и рязко противопоставяне на лошите административни практики в отношенията между гражданите и администрацията. Въздействието ми като обществен посредник върху управлението, не произтича толкова от буквата на законните му правомощия, колкото от силата на справедливото обществено мнение, на което то е носител и от неговото морално политическо влияние и авторитет.

Общественото мнение, трябва не само да се чува, но и да се слуша. Институцията на общественият посредник не може да измести необходимостта от ефиктивно функционираща общинска администрация. А и нямам такава задача. Но с действията си институцията е длъжна да допринася за скъсяване на разстоянието между администратори и граждани. Споделям всичко това, защото и малкия опит, който има институцията, за постъпилите жалби в областта на околната среда и незаконото строителство, обществен ред и траспорт /общо 29 на брой/, са свързани преди всичко с ролята и мястото на общинска администрация. Всички тези проблеми общинска администрация решава чрез приемане на подзаконови нормативни актове, а именно наредби, правилици и решения.

Подадени жалби от гражданите, подсказват че тези нормативни актове не се познават добре, тъй като повечето от правата на гражданите са добре защитени в тях, но те не се познават. Това налага една широка разяснителна дейност за популяризирането на тези документи, като в повечето случаи, те стоят затворени в папките без да служат на гражданите. Тук намирам място за ролята на обществения посредник. Гражданите трябва да бъдат запознати с всички актове, които се издават от общинския съвет и тяхнато по-нататъшно прилагане в живота на хората. Администрацията и общинския съвет могат да отчитат колко решения и наредби са приети, това е важно, но по-важното е дали сме променили начина на живот на хората. Община Поморие е туристически център, като приоритет е туризма – безспорен поминък за гражданите. Достатъчно ли правим, туризмъ в гр. Поморие да се развива с необходимите темпове. Не създаваме ли много проблеми и неприятности на хората, с нерешените добре благоустройствени мероприятия – улици и тротоари и особено места за паркиране. Невероятният шум, който нарушава правото на спокойствие на гражданите, събирането на битовите отпадаци – това са част от многобройните въпроси задавани по време на туристическия сезон. Отговорите, макар и не винаги задоволителни са получавани бързо и компетентно. Тук искам да отбележа, че общинска админстрация, в лицето на зам. кмета г-н Алексиев и секретаря на съвета г-н Митев, винаги са откликвали на поисканата информация от обществения посредник. Ето защо предлагам за по-нататъшната дейност на институцията, съвместно с общинска администрация да пристъпим към:

 • по-голяма прозрачност в дейността на общинската администрация, изразяваща се в изготвяне на листовки и диплянки, за да могат гражданите да се запознават с актовете на общинската администрация;
 • в офиса на обществения посредник се получава информация, която като в огледало може да се усети отзвука от цялостната дейност на администрацията;
 • нужен е правилник, уреждащ взаимоотношенията обществен посредник – общинска администрация;
 • информацията, която се получава в офиса на обществения посредник много бързо може да достигне до тези, за които е предназначена. Участието на общественият посредник във форуми, организирани от общинска администрация може да изиграе положителна роля в тази насока;

Институцията на общественият посредник е орган на общинския съвет. С удовлетворение споделям, че за сега от страна на общинския съвет и съветниците като цяло, намирам пълно разбиране. Подобаващо място в работата на сесиите в общинския съвет заема общественият посредник. Предварително получените материали ми дават възможност да се запознавам своевременно с въпросите които се разглеждат. Тук трябва да споделя, че участието ми в работата на постоянните комисии, където всъщност се дискутират всички въпроси е незадоволително. Ето защо предлагам:

 • графиците за заседанията на постояннете комисии да бъдат огласявани по подходящ начин;
 • да засилим ролята на общинския съвет за организиране на срещи с избирателите по населените места;
 • по-голяма гласност с разпорежданията с общинска собственост;
 • широка разяснителна работа по приетите от общинския съвет наредби по различни въпроси.

Изминалият период от време, макар и недостатъчен, ми показа че ролята и мястото на медиите за популярността на дадена институция е голяма. Гласността е едно от най-мощните оръжия в ръцете на обществения посредник. Ето защо възможностите в това отношение, които предлага Община Поморие сам използвала разумно и достатъчно.

Правилника за работата на обществения посредник и издадената диплянка за правата на гражданите и същността на дейността на обществения посредник, бяха разяснени в две поредни предавания. В офиса на „Максиком”, която излъчва предавания, касаещи проблеми в общината са излъчени също две предавания. До сега не сме използвали ефира на областни и национални медии. Твърдо сам решила, че в работата си тези медии трябва да б ъдат използвани по-енергечно.

Една година, от която шест месеца активна работа, това е твърде кратък период, за да може да се правят задълбочени изводи. Но това време ми даде възможност, след  една много дълга подготовка чрез специализирана литература (макар и оскъдна), семинари и международни конференции, организирани от институцията на националния обществен посредник /омбудсман/ ми помогнаха изключително много за да се ориентирам и навляза в дълбоките води на работата на обществения посредник. Изминалата 2007 година се характеризира с обединение и сдружаване на местните обществени посредници. В страната вече са избрани 23-ма. Изградено е национално сдружение на местните обществени посредници в България – НСМОПРБ.

На 26-28.03.2008 година по инициатива на Фондация „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”, гр. Поморие бе домакин на семинар на тема: Технология за открито управление с гражданите на местно ниво. Материлите от семинара са на разположение в офиса на обществения посредник.

На 26-28.05.2008 година в гр. Банкя бе организиран семинар на тема: „Европейски практики и обмяна на опит”, представен бе опита на омбудсмана на Амстердам. Семинар, наситен с много европейска практика и много полезен опит, който използвам в работата си до сега.

На 17-18.09.2007 година по инициатива на националния омбудсман г-н Гиньо Ганев, в гр. София бе проведена международна конференция с участието на Европейския Омбудсман г-н Никифорос Диамандурос и омбудсманите на държавите членки на Европейския съюз – на тема: „Омбудсманът, законността и доброто управление”.

Интересно бе участието в международна конференция на тема: „Правата на човека и Лисабонския договор – от правните норми към живота”.

Изключително интересен, наситен с много практически опит бе и организирания от НСМОПРБ семинар, проведен в Инсбург, Австрия по покана на Европейския институт на омбудсманите. Едно трудно пътуване, но с много полезен практически опит за бъдещата ни работа и утвръждаването на институцията на обществените посредници в България, респективно в нашата община.

Изнесеното до тук, надявам се, дава основание за да си зададем следните въпроси:

Институцията на обществения посредник, неизвестна като структура до сега, може ли да бъде институция на гражданите?

Може ли да се скъси разстоянието гражданин – администрация?

Може ли да вдъхва доверие у хората, че техния глас ще бъде чут, а мнението им зачетено?

Отговорите на тези въпроси търся в досегашната работа и по-нататъшното нейно развитие. Това може да стане само ако за развитието на институцията се полагат много грижи, постоянство и желание за нейното утвръждаване. Самият факт, че офиса на обществения посредник, за краткото време на неговото съществуване се посещава от толкова много хора, при което са постъпили повече от 164 жалби и сигнали, говори за необходимостта от неговото съществуване. Безкрайно необходимо е, институцията да бъде обгрижвана от страна на общинския съвет и общинска администрация.

След малкото натрупан опит, обществения посредник трябва да заема по-активна позиция и да изразява писмени становища до отделните институции по поставените от гражданите въпроси и проблеми и очаква адекватни мерки за тяхното решаване. Само така институцията на обществения посредник може да се превърне в коректив на обществените мнение и средство за тяхното решаване.

Точното прилагане на принципа на независимост и неговото нормативно уреждане чака своето нормативно решение. Това може да стане само когато бюджета на обществения посредник бъде отделно перо в бюджета на общинския съвет. Нужно е темата за обществения посредник да заема подобаващо място в работата на форумите с участието на кметовете и общинските съветници на всички равнища.

Безпорно, за сега изключително много се разчита на обществения авторитет и влияние на избрания обществен посредник – личните му качества, умението му да работи с хората. Но в един момент това не е достатъчно. Нужно е самата институция да излъчва авторитет, законност и стабилност.

От малкия опит стигам до извода, че хората се страхуват да назовават нещата и виновниците за техните проблеми. Предпочитат да говорят, а не писмено да назовават директно името и институцията. Този страх крие много натрупано недоверие между гражданите и институциите. Все още не може да се говори за действен граждански контрол между държавните институции и органите на местно самоуправление. Не се е променило отношението на администрацията към гражданите. Чиновниците подхождат от позицията на властта и силата, като се държат демонстрирайки досадата си пред гражданите. Степента на взаимно недоверие е висока, като администрацията не е наясно с правното си положение и основно – зачитане правото на добро управление и добра администрация.

Убедена съм, че в по-нататъшната ми дейност ще възникнат още много трудни въпроси. Оптимизмът ми, че те могат да бъдат решени идва от натрупания опит в Европа, практичния семинар в Инсбруг, Австрия на тема: „Зачитане правото на добро управление и добра администрация”. Там видяхме една утвърдена институция, изключително обгрижвана от държавата, която работи в полза на гражданите.

Можахме да видим къде сме, какво имаме да правим и как да го направим!

Тази нова институция, ще има своето бъдеще, ако бъде осъзната от държавните и местните органи на упраление. Ако избраните обществени посредници имат волята, познанията и решимостта да я утвръждават, ако позициите и бъдат нормативно уредени и бъде гарантирана нейната независимост и икономическа стабилност.

Една година е кратък период, но тя ми дава основание да мисля, че тази институция има бъдеще в нашата община. В тези трудни времена, гражданите трябва да имат независим орган, който да следи и допринася за защита на техните права.

И така вратата на институцията – обществен посредник е само открехната, но ние знаем там какво ни очаква. Нека влезем смело, подготвени и силно вярващи в нейното бъдеще.

Очаквам вашето мнение, препоръки и насоки за бъдещата дейност на обществения посредник в община Поморие.

Обществен посредник /омбудсман/

Елена Мурджева