ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на обществения посредник на Община Поморие

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Този правилник се приема на основание чл. 136 , ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал.З, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 във връзка с Чл.5 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Поморие.

(2) Правилникът урежда правното положение, организацията, функциите и правомощията на обществения посредник на територията на Община Поморие.
Чл. 2. (1) Общественият посредник защитава с предвидените в закона средства правата и интересите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

(2) В своята дейност общественият посредник е независим и се подчинява на конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна, водейки се от личната си съвест и морал.

Чл. З. ал.(1) Общественият посредник съдейства за подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

ал.(2) Органите на местната власт и местното самоуправление:

1. Оказват съдействие на обществения посредник във връзка с дейността му.

2. Осигуряват помещение и оборудване за дейността му.

Чл. 4 ал.(1) Общественият посредник може да си сътрудничи, взаимодейства и да обменя информация с омбудсмана на Република България.

(2) Обществения посредник работи в сътрудничество и може да се сдружи с обществени посредници от други общини.

Чл. 5 Дейността на обществения посредник е публична
II. Принципи
Чл. 6. В дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на независимост, законност, справедливост, хуманизъм, съгласуване на интересите, прозрачност и публичност.
Чл. 7. Общественият посредник:

1. осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, етническа и политическа принадлежност, социален и материален статус, вероизповедание;

2. изслушва страните, установява истината и посредничи за окончателното помирение между тях.
III. Заемане на длъжност. Правно положение
Чл. 8. За обществен посредник може да бъде избиран български гражданин, навършил 35 години, неосъждан, с постоянен или настоящ адрес в Община Поморие, с висше образование, с високи морални качества и привързаност към идеите на хуманизма и лице отговарящо на условието за избор на народен представител.
Чл. 9. Предложението за избор на обществен посредник се прави от общинските съветници.
Чл. 10. Общинският съвет избира обществен посредник с мнозинство 2/3 от избраните общински съветници, за срок от 5 години.
Чл. 11. Общественият посредник встъпва в длъжност след полагане на клетва пред Общинския съвет: “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и основните свободи, като изпълнявам добросъвестно и безпристрастно правомощията си” и подписване на клетвен лист.

Чл. 12 ал. (1) Общинският посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

ал. (2) Размерът на месечното възнаграждение на Обществения посредник се определя с решение на общинския съвет, в размер на две брутни работни заплати в общинската администрация.

ал. (3) Общественият посредник ползва годишен отпуск в размер на 30 работни дни (20 по чл. 155 от КТ и 10 по чл. 156 от КТ), след писмено уведомяване на председателя на общинския съвет.
Чл. 13. (1) Общественият посредник се освобождава предсрочно от Общинския съвет:

1. при подаване на оставка пред Общинския съвет;

2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от 6 месеца;

3.системно неизпълнение на задълженията си повече от три месеца;

4. грубо нарушаване на този правилник;

5. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;

6. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални правила за поведение. (2) Решението за освобождаване по чл. 12, ал. 1, т. 4 се взема с мнозинство 2/3 от избраните общински съветници;

7. смърт.
Чл. 14. В случаите на предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, нов обществен посредник се избира в срок от 2 месеца от влизане в сила на решението за прекратяване.
Чл. 15. Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца преди изтичане на мандата. Общественият посредник продължава дейността си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.
Чл. 16. Общественият посредник няма право:

1. да членува в политически партии и синдикални организации;

2. да участва в управлението на търговски дружества;

3. да получава друго възнаграждение по трудово или служебно правоотношение.
ІV. Финансиране

Чл. 17 (1) Финансирането на дейността на обществения посредник се осигурява от бюджета на общината и от други източници, като дарения, завещания и др. непротиворечащи на законите на Република България.

(2) Обществения посредник представя ежегодно в нормативно установените срокове план – сметка за необходимите средства включваща трудовите възнаграждения, средствата за издръжка и други необходими и присъщи разходи. План – сметката се включва в проекто – бюджета на общината и се утвърждава от общинския съвет.

(3) Кметът на общината осигурява помещение и необходимото оборудване за дейността на обществения посредник.

(4) По предложение на обществения посредник, кмета на общината назначава и освобождава сътрудниците му.

(5) Не се допуска финансиране от анонимни източници или дарения с условия поставящи обществения посредник или общината в някаква зависимост.
V. Правомощия
Чл. 18. (1) Общественият посредник:

(1) приема и разглежда жалби и сигнали за:

- нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи;
- неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

- предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

- проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

- други.

2. съдейства за повишаване на правната култура на гражданите;

3. периодично информира гражданите за своите действия;

4. извършва проучване и проверки, когато е сезиран за конкретен случай;

5. отправя препоръки и предложения, подава сигнали до местните органи и администрации за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняване на определени права, както и за причините, довели до това, независимо дали действа по молба или по своя инициатива;
6. посредничи между гражданите и местните институции за помиряване на позициите;
7. прави предложения за ефективност на местното нормотворчество;

8. дава съвети по въпроси, свързани с упражняването на правата и защита на права и законни интереси на гражданите.

9. уведомява националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност.

10. уведомява органите на МВР, прокуратурата или други компетентни държавни органи, когато има данни за извършена злоупотреба или престъпление;

11. може да търси съдействие от средствата за масово осведомяване, неправителствени и други организации.

12. други.

Чл. 19 ал. (1) Обществения посредник има право:

1. да получава сведения и данни от органите на местната администрация и местното самоуправление, както и от лицата, предоставящи обществени услуги в съответствие със законовите изисквания за достъп до информация.

2. на достъп до органите, техните администрации и лицата, предоставящи обществени услуги, вкл. и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях.

3. да изразява публично мнения и становища.

ал. (2) Общественият посредник е длъжен:

1. да проверява обективност към случаите с които е ангажиран.

2. да предоставя възможност за преразглеждане на позициите на местната администрация.

3. да спазва разпоредбите на този правилник.

ал. (3) Органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да предоставят на обществения посредник поисканите сведения и данни в двумесечен срок от поискването им.

ал. (4) Обществения посредник, може да действа о по своя инициатива, когато констатира,

че не се създават необходимите условия за защита на правата и законните интереси на гражданите и техните организации.

ал. (5) Обществения посредник уведомява писмено общинския съвет и кмета на общината за случаите на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на проверка по жалби или сигнали.

Чл. 20 Председателя на общинския съвет оказва съдействие на общественият посредник, като в първото предстоящо заседание на общинския съвет внася за разглеждане повдигнатите от общинския посредник въпроси, доколкото те са от компетенцията на съвета.
Чл. 21. (1) Общественият посредник няма право:

1. да представлява гражданите, които са се обърнали към него за защита пред съда или друга публична институция;

2. да разгласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на функциите;
3. да се ангажира с политически каузи и да изказва публично мнение по политически въпроси.

ал. (2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:
1. въпроси от личния живот на гражданите;

2. случаи възникнали преди години за които давностният им срок е минал.

3. случаи, чието решаване не е от компетенцията и правомощията на местната изпълнителна и законодателна власт.
Чл. 22 ал. (1) Обществения посредник приема физическите и представителите на ЕТ и Юридически лица във време и място, определено от него.

ал. (2) Обществения посредник организира периодично приемни в населените места от общината като предварително обявява мястото, деня и часа на срещата.
V. Подаване на сигнали и жалби
Чл. 23. (1) Жалби и сигнали до обществения посредник могат да подават физически лица и юридически лица в случаите на:

т.1 нарушаване на законови и подзаконови актове от органите на местното самоуправление и местната администрация.

т.2 нарушаване на изискванията за законосъобразност при издаване на административните актове и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

т.3 в случаите на настъпили неблагоприятни последствия от прилагането на административните актове или от действия или бездействия на органите на местното самоуправление и местната администрация.

т.4 неспазване на процедурни и срокове за издаване на  административни актове и предоставяне на обществени услуги.

т.5 нарушаване правото на достъп до информация.

т.6 проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност (бавене) и незачитане на достойнството на гражданите.

(2) Жалбата съдържа: данни за жалбоподавателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето срещу които е подадена.

(3) За жалби и сигнали подадени устно се съставя протокол, в който се вписват данните по ал. 2.

(4) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, по чл. 21 ал. 2 т. 2 не се приемат.

(5) Подаването на жалба пред обществения посредник е безплатно.

(6) Получените жалби и сигнали се вписват в специален регистър, както и тяхното движение.

(7) При липса на компетентност общественият посредник уведомява жалбоподателя в двуседмичен срок и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси.

(8) Жалбите и сигналите до общественият посредник, както и всички приложени документи се разглеждат публично.

(9) Жалбоподателят може и има право да поиска жалбата му да бъде разгледана повторно, като в този случаи жалбата и документите към нея не са публично достъпни.

(10) При извършване на проверка, дори жалбата да е поверителна, общественият посредник е длъжен да я изпрати на засегната страна или институция.

(11) Обществения посредник е длъжен да предостави писмено становище по случая на жалбоподавателя в едномесечен срок от подаване на жалбата.

(12) Поверителните случаи се публикуват от обществения посредник в годишния му доклад в анонимна форма.

(13) За постъпилите жалби и сигнали общественият посредник представя на всеки три месеца анализ на председателя на Общинския съвет и на Кмета на Общината.

Чл. 24. (1) Органите на местното самоуправление и местната администрация, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник са длъжни да ги разгледат в двуседмичен срок и да го уведомят за предприетите мерки в едномесечен срок от датата на постъпването им.

(2) Общественият посредник внася в общинския съвет справка за случаите в които не е получил информация за предприетите мерки по ал. 1
VI. Отчетност
Чл. 25. ал. (1) Общественият посредник представя шестмесечен и годишен отчет за дейността си през предходната година до 31 януари на следващата година.

ал. (2) Отчетът съдържа:

1. данни от регистъра на жалбите;

2. данни за разрешените случаи;

3. данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;

4. информация за подадените жалби по които проверките не са приключили;

5. информация за конкретни предложения, препоръки, отправени от обществения посредник;

6. становище за прилагане на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите.

ал. (3) Отчетът се внася за разглеждане в Общинския съвет до 31 март. Общинският съвет приема отчета на обществения посредник с обикновено мнозинство.

ал. (4) Отчетът на обществения посредник и решението на Общинския съвет могат да се публикуват.

ал. (5) Копия от доклада се предоставят в приемната на обществения посредник и в общинския съвет на разположение на гражданите.

Чл. 26. Общественият посредник носи отговорност пред Общинския съвет:

1. за неспазване на този правилник;

2. за нарушаване на правата и интересите на гражданите;

3. за нарушаване на изискванията за конфиденциалност;

4. за проява на необективност и незаинтересованост по проблемите на гражданите.
VII. Допълнителни разпоредби
§ 1. За всички неуредени в този Правилник въпроси от дейността на обществения посредник се прилагат Закона за омбудсмана, ЗАНН, АПК.

§ 2. Правилникът влиза в сила след изтичане на срока по ЗМСМА.

§ 3. С приемането на настоящия правилник, избирането на общинския посредник и назначаването на персонала се актуализира бюджета на общината за настоящата година

§ 4. Изборът на обществен посредник се извършва до един месец след влизане в сила на настоящия правилник.

Правилникът е приет от Общинския съвет – Поморие с Решение № 835/20.06.2007г. от Протокол № 40/20.06.2007г.