Програма за управление

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

мандат 2011- 2015

 

Цели:

Стратегически цели на програмата

Създаване на качествено нов, цялостен модел на управление и отчет на кмета на общината пред гражданите. В основата на модела е изнесената приемна по населени места и публичен отчет за извършената работа от община Поморие.

• Подобряване на административния капацитет на Община Поморие. За един конкурентно и динамично развиващ се регион в България;
• Ясни условия и прозрачност за привличане на инвестиции в публичната инфраструктура;
• Осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на гражданите;
• Осигуряване на качествени и достъпни социални услуги – образование и здравеопазване;
• Балансирано развитие на централна градска част, кварталите и по-малките населени места в Общината;
• Устойчиво и концептуално развитие на туризма чрез привличане на инвестиции за инфраструктура, подобряване на бизнес средата и нивото на туристическите услуги;
• Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство, подобряване на достъпа до значимите културни паметници и туристически обекти;
• Съхраняване на природните дадености на Общината и оптималното им използване за развитието на туризма.

Оперативни цели на програмата

• Създаване на нов модел за административно обслужване и преструктуриране на общинската администрация;
• Модернизация на обществените структури за възстановяване на диалога между местната власт и гражданите;
• Въвеждане на ясни правила за връзката между държавата, бизнеса, професионалните общности и неправителствените организации;
• Прозрачност и възможност за граждански контрол за разходването на публичните средства и ресурси;
• Нулева толерантност към корупцията и чиновническото бездушие;
• Изграждане на комуникационна стратегия за образа на Поморие като уникален курортен и балнеоложки център;
• Прилагане на Европейската Харта за местно самоуправление.

Приоритети

Всички отговорности се разглеждат в цялост, в контекста на социално-икономическото развитие на Общината в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тези отговорности са в единна взаимовръзка и не могат да бъдат разглеждани поотделно.

Пример – повишаването на социално-икономическия статус на населението не може да бъде стимулиран единствено със социални мерки, а и с подобряване на бизнес средата и привличане на инвестиции. Благоустройството и инфраструктурата не могат да бъдат разглеждани без връзка с икономическото развитие и качеството на живот.
Основна движеща сила за развитието на Общината е ефективното съчетаване на публични и частни инвестиции в сферите, които могат да осигурят осезаем икономически растеж, благосъстояние и благоустрояване на населените места.

1. Икономическо развитие и инвестиции

Общината има пряка отговорност за икономическото развитие на региона. Тя създава необходимите условия за развитие на бизнеса и подобряване на работната среда, сред които водещите са:

• Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура (пътна мрежа, ВиК, Ел. снабдяване и др.) ;
• Качествено административно обслужване – бързина, прецизност, антикорупционна програма;
• Създаване на пакет от стимули и нови услуги за гражданите и бизнеса;
• Предоставяне на необходимата информация за бизнеса и координация в администрацията;
• Създаване на атрактивни възможности за привличане на инвестиции в общината;
• Стимулиране на местния бизнес чрез ефективно управление на обществените поръчки с възложител община Поморие (без създаване на местен протекционизъм);

1.1 Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура:

Поетапно изграждане на спешно необходимата канализационна и пътна инфраструктура в кв. „Малко солено езеро” ( зад сградата на Общината) и м. „Кротирия” (бившият парк и к-г „Европа”).

1.2 Качествено административно обслужване:

• Създаване на отдел „Европейски проекти”;• Създаване на нови стандарти в предоставянето на административни услуги на бизнеса;
• Бързина и прецизност в обслужването. Спазване на Етичен кодекс за работа с бизнеса. Специално внимание към услугите свързани с разкриването на нови бизнес инициативи и разширяване на бизнеса (технически услуги и услуги свързани със стопански дейности), където към момента има дефицити;
• Цялостно предоставяне на услуги от типа “на едно гише”, включително и в перспектива по отношение на услуги, които изискват документи от други институции;
• Повишаване на административния капацитет на служителите за подобряване надиалога между бизнеса и администрацията;
• Въвеждане на услугата “електронно правителство”.

1.3 Предоставяне на важна информация за бизнеса и координация:

• Създаване на консултативен съвет за икономическо развитие към кмета на общината и ефективното му приложение ;
• Създаване на експертна комисия към кмета на общината за прозрачна и открита работа с неправителствените организации;
• Създаване на консултативни съвети за развитие към ресорните заместник- кметове;
• Максимално използване на възможностите, предоставени от Оперативните програми на Европейския Съюз;

• Картотекиране на свободните терени с пълно описание на наличната инфраструктура;
• Информация за инфраструктурните подобрения, които предстои да бъдат извършени в краткосрочен план;
• Създаване на ускорена процедура за предоставяне на информация на потенциални предприемачи чрез изготвяне на проспекти и публикуване на информацията в интернет страницата на общината;
• Създаване на екип за икономически анализи като част от общинската администрация;
• Подготовка на бюлетин за стопанската конюнктура в общината. Анализите ще бъдат подготвяни на базата на официални данни от НСИ и общинска информация. Бюлетинът се разпространява свободно и публикува на интернет страницата на общината.

1.4 Въвеждане на конкретна политика за привличане на инвестиции в общината:

• Изграждане на разпознаваем образ на региона чрез конкретен маркетинг и реклама както в страната, така и в чужбина. Информационна кампания за потенциала на Поморие като място за добър живот, бизнес, отдих и туризъм;
• Повишаване на качеството на човешките ресурси чрез активна политика в сферата на образованието;
• Гарантиране на сигурността и обществения ред чрез създаване на специализирано звено към общинска администрация;

1.5 Стимулиране на местния бизнес чрез ефективно управление на обществените поръчки с възложител Община Поморие:

• Осигуряване на участие на широк кръг от кандидати в общински търгове за увеличаване на конкуренцията и гарантиране на максималното качество на изпълнение;
• Въвеждане на изисквания за големите поръчки по ЗОП, реграментиращи крупни национални и чуждестранни фирми, да ангажират местни партньори или подизпълнители;

• Общински информационни семинари за подготовка на документи от местните фирми за участие в търгове по закона за обществени поръчки (ЗОП).

1.6 Привличане и развитие на човешките ресурси на територията на общината:

• Опитът на развитите страни показва, че когато има добра подготовка работната сила може да генерира икономически растеж, а когато няма такава може да предизвика социални и други проблеми.
• Човешките ресурси са ключов фактор за икономическото развитие. Недостигът на квалифицирана работна ръка е бариера за привличането на нови инвестиции.
• Общината трябва да осигури всички публични услуги за привличането на високо квалифицирана работна ръка. Това означава адекватна жилищна политика, достатъчно места в детските градини и училищата, атрактивни места за отдих и спорт както и за прекарване на свободното време.

Политика на общината е привличането на хора в трудоспособна възраст, с по- висока квалификация и не на последно място и
адекватна интегрирация в местната среда.

1.7 Развитие и оптимално използване на публично-частните партньорства като инструмент за устойчиво икономическо развитие на общината:

Публично-частното партньорство се осъществява за осигуряване извършването на дейност от обществен интерес със задължителната активна роля на общинската администрация, кмет и неговия екип:

• Обекти на техническата инфраструктура, която включва системи от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи;
• Oбекти на социалната инфраструктура, която включва системи от сгради и съоръжения предназначени за здравеопазване, образование, правосъдие, култура, спорт, отдих и туризъм, социални услуги, включително детски заведения, заведения за стари хора, социални жилища и общежития, сигурност, осъществяване на административни дейности на публичните субекти, опазване на околната среда и други социални дейности;
• Реализирането на благоустройствени или устройствени проекти на определени територии за обитаване, отдих, туризъм и бизнес паркове;
• Cъздаване, внедряване и поддържане на иновационни продукти за извършване на дейност от обществен интерес.

2. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване.

2.1 Общи принципи

• Поетапно изработването на многослоен GIS модел /Географско информационна система/ на града, не само за целите на устройство на територията, но за анализ и управление на процесите в благоустрояването (поддръжка на уличната мрежа, сметосъбирането, поддръжка на зелените площи и др.), здравеопазването, образованието, социалната сфера, включително и чрез включване на ВиК системата в модела;
• Планиране на ремонтните работи на база анализ по-ясно определени критерии. Финансирането на тези проекти се извършва чрез структурните фондове на Европейския съюз или други финансови инструменти;
• Използване на възможностите на публичнo-частните партньорства при ремонта и поддръжката на инфраструктурни съоръжения. По този начин се освобождават допълнителни ресурси и се минимизират рисковете за общината.

2.2 Общинска пътна мрежа

Ремонтните дейности на общинските пътища се финансират с целеви средства на МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и средства от бюджета на общината. В рамките на следващите 4 години, размерът на средствата и от двата източника, трябва да бъде увеличен. Използването на всички възможности, свързани с външно финансиране е приоритет за общината.

2.3 Анализ:

• По-голяма част от пътната мрежа в общината е в незадоволително състояние, както като настилки, така и като съоръжения,
канавки, банкети. С недостатъчна ширина, слаба основа, значителни наноси и храстова растителност на банкетите и канавките пътищата стават опасни. Инвеститорският контрол на ремонтните дейности също е задължение на общините;
• Като цяло общинските пътища са асфалтирани или преасфалтирани преди повече от тридесет години. Продължителността на междуремонтния период на пътните мрежи зависи oсновно от натовареността от движение на МПС и редовното и навременно
изпълняване на дейностите по поддържане и ремонт.

2.4 Действията на общината ще бъдат фокусирани върху:

2.4.1 Предвиждане на средства за поддържане (изсичане на храсти, банкети, канавки) и за текущ ремонт, за да могат всяка година да се изпълняват най-необходимите дейности, включително и такива по пътна сигнализация и маркировка, предпазни огради и парапети;

2.4.2 При планиране на бюджета периодично ще се предвиждат средства за проектиране, за да може общината да е в състояние да подготвя проекти за кандидатстване по фондовете на Европейския Съюз

2.4.3 Периодично осигуряване на средства за километриране и паспортизация, включително с наличните съоръжения, както и направа на обследване и оценка на експлотационо-техническото състояние на всеки един път и ефективността от пътно-ремонтните работи;

2.4.4 Създаване на технически паспорти на общинските пътища;

2.4.5 Особено важно е да се поддържа в добро състояние отводняването на пътищата, което е свързано с редовното почистване на банкети и канавки и доброто състояние на отводнителните съоръжения.

3. Улична мрежа в населените места

3.1 Улици в гр. Поморие:

• Наред с капиталовите разходи за основен ремонт на улиците е необходимо всяка година да се отделят и средства за текущ ремонт.
• Освен ремонта и поддръжката на съществуващата мрежа, е планирано насочване на инвестиции за изграждане на нови улици, основно в кв. „Малко солено езеро”, както и за изграждане на нови пътни връзки (входно-изходните артерии на Поморие за Бургас и Слънчев Бряг), с оглед подобряване организацията на движението.
• За съхраняване на изградената улична мрежа се предвижда подобряване системата за регистриране и контрол по възстановяването на настилките, след аварийни или други ремонти от различни експлоатационни дружества (ВиК, ЕVN, БТК, Кабелни мрежи и др.), както и присъединяване към съществуващата инфраструктура на нови инвеститори.

3.2 Улици в гр.Каблешково, гр.Ахелой и останалите населени места:

Поетапното подобряване на уличната мрежа във всички населени места в общината е личен приоритет в работата на кмета и неговия екип.

4. Подобряване и благоустрояване на градската среда за постигане по-високо качество на живот на жителите на
Община Поморие:

За постигане на конкретните цели посочени в следващите точки е неодходимо максимално и ефективно да бъдат използвани възможностите, които предоставят оперативните програми на Европейския Съюз, националния бюджет, общинския бюджет
и ПЧП.

• Изработване на нов Общ Устройствен План /ОУП/ на Община Поморие;
• Цялостна концепция за м. „Косата”;
• Съхраняване и поддържане на зелените площи в града в добро състояние.Поддръжка на зелените площи по входните артерии и допълнително озеленяване. Задължаване на заведенията, които ползват тротоарно право да имат и озеленяване;
• Изграждане на Автогара;
• Изграждане на крайбрежния булевард, свързвайки града с кв. „Св. Георги” с места за отдих и забавления;
• Изграждане на изкуствени плажове в района на жилищните сгради от р-т „Морско казино“ до Лимонадения цех и ул. „Морска“ от Пожарната до плажа в кв. „Св.Георги”;
• Изграждане на ел. подстанция 110/ 20 kv;
• Изграждане на яхтено пристанище;
• Разширяване на съществуващата Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ – Поморие по ОПОС;
• Изграждане на Логистичен център и Промишлена зона на гр.Поморие в района на Винпрома;
• Изграждане обходите на гр.Поморие и гр.Ахелой.
• Изграждане на места за отдих, забавления и спорт за възрастните, младите хора и децата -многофункционална спортна зала, открит спортен комплекс, открит плувен басейн, спортни и детски площадки;
• Изграждане на велоалеи и велопарк;
• Паркинги. Въвеждане на изискване при строителството на нови сгради да се осигуряват определен брой паркоместа. Освобождаване на нови терени за паркинги в най-натоварените градски части, при рационално използване на площта (при необходимост изграждане на многоетажни паркинги).

4.1 Подобряване на междублоковите пространства:

• Премахване на незаконни постройки;
• Възстановяване на детските и спортни площадки;
• Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя финансова или материална помощ (строителни материали и съоръжения) за подобряване на пространството;
• Осветяване на паркове и детски площадки. Поставяне на камери за видеонаблюдение. Не само с цел повишаване на пригодността им за ползване от гражданите и естетическия им вид, но и като фактор за опазване на изградените вече съоръжения;
• Започване на инициативи за мащабно саниране на блоковете в кв. „Свобода“ и ул. „Морска“ чрез използване възможностите на Фонд Енергийна Ефективност /ФЕЕ/ и Фонд „Козлодуй“, а също и обществени сгради, училища и детски градини с активното съдействие на Общинска администрация.

4.2 Увеличаване на достъпността на градската среда:

При строително-монтажни и ремонтни дейности по пътната и градска инфраструктура задължително изграждане на елементи за достъпност на градската среда според нормативните изисквания. Всички обществени сгради ще бъдат пригодени според изискванията за достъпност на градската среда.

4.3 Екология и Озеленяване

Иницииране на кампания „Поморие – зелен град”. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата – това сме ние и че за да съществуваме в хармония със заобикалящата ни среда, трябва да полагаме необходимите грижи за нея. Bсяка инициатива в тази насока ще бъде поощрявана.
Поморие е редно да каже „Не на бетона! Да на екостроителството!” Това е поглед в близко бъдеще и като отговорни граждани на нашия регион сме длъжни да го съхраним и предадем на децата ни утре. Ето и конкретните стъпки:

• Създаване на Общинско Предприятие /ОП/ „Озеленяване, горско и селско стопанство”, ОП „БКС“;
• Изготвяне на “Комплексен план за премахване на нерегламентирани сметища – селски и локални на територията на Община Поморие”;
• Разширяване териториалния обхват на организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Поморие, респективно оптимизиране и актуализиране на маршрутните графици и на местата за разполагане на съдове за смет, като се изграждат т.нар. „джобове” за контейнерите и честотата на тяхното обслужване;
• Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки;
• Отстояване концесия за Общината върху Поморийското солено езеро, с цел защита на екосистемата и свързаните с нея калолечение и солодобив. Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро от Община Поморие;
• Засилване на контрола от страна на общината, самостоятелно и в партньорство с другите компетентни институции, за запазване чистотата на територията на града и селата и за опазване на изградените зелени площи;
• Създаване и поддържане на публичен регистър на зелените площи, който да е достъпен на интернет страницата на общината. В регистъра в реално време ще се отразяват всички конкретни обекти и статута им. Гражданите ще могат да следят дали има промяна в състоянието на всеки от обектите;
• Възвръщане рекреационните здравно-профилактични и естетични функции на професионално изградените зелени площи в населените места от общината, подобряване на тяхното общо състояние и въвеждането на организирана общинска система за непрекъснатата им поддръжка;
• Проучване на добрите практики и направа на задълбочени социално-икономически и финансови анализи, с цел изграждане на газоразпределителна мрежа в града.

5. Общински финанси

Разумна политика по отношения на бюджетната стабилност на общината, като се съчетае с едно по- активно управление на общинските финанси, което да гарантира:

Гарантиране на обвързаност на Общинския план за развитие, на мандатната програма, на оперативните годишни цели, с вложения в тях финансов ресурс и техните резултати:

• Поддържане на стабилно финансово състояние на общината;
• Предоставяне на публични услуги в номенклатура, обем и качество съответстващи на потребностите при оптимално вложен финансов ресурс;
• Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;
• Привличане на външно финансиране / средства от СФ на ЕС, кредити, ПЧП/;
• Определяне и заделяне на финансов ресурс за съфинансиране на проекти, ПЧП и други дейности по подготовка и привличане на инвестиции;
• Реинвестиране на приходите от продажба на имущество;
• Увеличаване на приходите чрез увеличаване на събираемостта им (включително и чрез актуализиране на обема от задължените лица);
• Активна политика по привличането на външно финансиране (средства от СФ на ЕС, кредити и ПЧП);
• Широко въвеждане на програмното бюджетиране. Създаване на дългосрочна визия (общинска) за разходите и приходите на общината в 3 и 5 годишен период от време. Съобразяване на текущите финанси (като планиране и изпълнение) с дългосрочната бюджетна рамка;
• Планиране на бюджетните разходи и приходи в по- дългосрочен период с оглед по-оптимално разпределение на разходите съобразно дългосрочните цели.

6. Управление на общинската собственост

С цел увеличаване на прозрачността и гражданския контрол ще бъдат въведени:

6.1 Публичен регистър на общинската собственост (публична и частна);

6.2 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество;

6.3. Нова “информирана политика” в управлението на общинската собственост;

6.4 Анализ от типа приходи-разходи с общинска собственост по категории. Тази стъпка ще подобри отчетността и ще доведе до повече информация, важна за оптимизиране на управлението на собствеността;

6.5 Система за управление на общинската недвижима собственост (УОНС). База от данни, в която да са включени всички обекти
общинска собственост – вид обект, вид собственост: публична общинска, частна, местоположение, статут (ползвател, вкл. вид договор, цена на наема).

Системата трябва да позволява:

• Осъвременяване на данните след всяка извършена операция- поддържане на системата в състояние на максимална актуалност;
• Запазване на информацията в системата обекти, които вече са продадени, вкл. и цената на продажбата;
• Проверката на информацията за всеки обект от общинската собственост;

•Търсене по определени критерии;
• Обобщаване на информацията. Изготвянето на справка и анализ по различни показатели (например средна наемна цена, средна наемна цена в определен район, за определен тип имот, промяна във времето и др.);
• Осигуряване на публичен достъп до системата или на части от нея.

7. Управление на Общинските дружества.

• Подобряване на контрола и анализа на дейността на общинските търговски дружества;
• Оценка на общинските дружества, преструктуриране на тези, които нямат ясно изразена социална функция и имат лоши финансови показатели;
• Разширяване дейността на “Общински аптеки“;
• Пълноценно използване на възможностите на Общината като съдружник, вкл. и с миноритарен дял, в общинските дружества.

8. Трудова заетост

Бизнесът отчита дефицит на квалифицирана работна ръка, особено в сферата на туризма. Общината трябва да заеме активна позиция по отношение на този проблем и заедно със засегнатия бизнес да изработи програма за повишаване квалификацията на безработни и заети лица, за да се отговори на наложените изисквания на пазара на труда. На тази основа общината ще подготви и
реализира конкретни проекти за квалификация, които ще бъдат от полза както за хората, така и за работодателите.

9. Образование

Практиката показва, че при наличие на ясни правила и система за контрол, увеличената самостоятелност при управление на училищните бюджети води до по- добро съобразяване на разходите с необходимостите от една страна и от друга – до по-ефективно разходване на средствата. Добре изградените системи и правила предполагат коректни отношения с МОМН, което ще има преди всичко контролно-регулативни функции, а от друга страна – спазване на правилата и целесъобразно разходване на средствата от самите училища.

Общинския съвет и администрация трябва да са готови за по – активно управление на образователната система в следствие на
децентрализацията на всички училища. Общината е собственик на училищните сгради от училищната мрежа на своята територия.

Общината трябва да става все по-добър собственик на училищата и да формира активно образователната политика на местно ниво, което включва: анализ и определяне на нуждите от образователни услуги, брой и вид училища, брой и вид специалности. Общината е длъжна да използва тези правомощия, за да развие и поддържа образователната система, а от там качеството на човешките ресурси, според нуждите на града и най вече според изискванията на бизнеса. Това от една страна предполага детайлно познаване на
нуждите на съществуващите и потенциалните предприемачи, а от друга капацитет да се адаптира образователната система спрямо тези потребности.

Една от основните идеи на децентрализацията е вземането на решения, в максимална степен съобразени с конкретните нужди:

• При всички действия по децентрализацията, трябва да се спазва принципа на субсидиарността: решенията да се вземат на ниво, което е най-близо до тези, които ще ги реализират и до тези, които са пряко засегнати от тях;
• Процесите на децентрализация и субсидиарността са невъзможни без активното включване на родители, ученици, учители и други заинтересовани лица в процес на формиране на училищни политики, в управлението и контрола на работата на образователните институции. Това включва и утвърждаване на ролята на училищните настоятелства;
• Децентрализацията трябва да бъде, колкото е възможно по – обхватна т.е. да включва, колкото е възможно по-голяма част от разходите (без капиталовите разходи). Такава система трябва да бъде съчетана със системата за ефективен контрол (финасов и контрол на качеството);
• Използване на възможностите на ОП “Регионално развитие”. Община Поморие ще бъде отворена за всички предложения за партньорство и ще насърчава училищата, детските градини и НПО да участват активно по всички отворени конкурси;
• Повишаването на квалификацията на педагогическия и управленски персонал в училищата и детските градини, вкл. и чрез използването на възможностите на ОП “Развитие на човешките ресурси”;
• Разширяване и утвърждаване на извънкласната дейност в училищата;

10. Здравеопазване

• Общината трябва да играе активна роля на координатор в работата на съществуващите здравни институции. С подобна активна роля могат да бъдат спестени излишни разходи и на припокриване на дейности и наред с това да се осигуряват здравни услуги с необходимото качество. Администрацията и общинския съвет имат всички необходими инструменти, за да играят активно такава
роля – МБАЛ „Поморие” е 100% общинска;
• Увеличаване на прозрачността в дейността на дружествата с общинско участие. Въвличане на работещите в тях във вземането на решения;
• Подобряване на мотивацията на трудово заетите хора в здравните заведения;
• Финансиране на програми за превенция на социално значими заболявания по обявени приоритети на общината: ранно откриване на злокачествени, сърдечно-съдови заболявания, наркомания, ин витро;
• Подобряване на квалификацията на медицинския и управленски персонал чрез възможностите на ОП “Развитие на човешките ресурси”;
• Използване на възможностите на ОП “Регионално развитие” за подобряване на материалната база.

11. Социална сфера

11. 1 На ниво социална политика:

• Целенасочени интервенции към решаването на проблемите, а не просто социално подпомагане. Това на първо място включва превантивни дейности по отношение на лицата в риск, преди те да добият статута на социално уязвими (повишаване на квалификацията, превенция и профилактика на заболявания, засилен контрол и превенция по отношение на групите в риск);
• Интеграционна политика по отношение на социално уязвимите групи. Интеграцията като подход трябва да се прилага, навсякъде където тя може да замени традиционните форми на социално подпомагане. Тя гарантира на първо място по-значима промяна
на състоянието на подпомаганото лице. Интеграционната политика може да бъде прилагана по отношение на широк кръг социално уязвими групи: лица с физически и ментални увреждания, групи дискриминирани по определен признак, представители на етнически малцинства;
• Въвеждане на добрите европейски практики на ниво социални политики в рамките на правомощията на общината;
• Подобряване на координацията между институциите, предоставящи социални услуги и други обществени институции (например училища).

11.2. На ниво социални услуги:

• Повишаване на качеството и обхвата на предоставяните социални услуги, чрез подобряване на мотивацията и квалификацията на социалните работници;
• Разширяване на достъпните социални услуги в общността за най-уязвимите групи;
• Демографска политика за определяне на конкретни мерки за насърчаване на раждаемостта;
• Назначаване на хора с увреждания в Общинската администрация, което да послужи като пример за бизнеса;
• Подобряване на квалификацията на социалните работници чрез възможностите на ОП “Развитие на човешките ресурси”;
• Подобряване на координацията между лечебни и социални заведения в общината с цел повишаване качеството на услугите;

12. Култура

Културата може да придаде собствен облик на града, което е от значение не само за развитието на туризма, но и за качеството на живот на хората. Културата е основна предпоставка за развитието и популяризирането на марката “Поморие”:

Дейности:

• Развиване и утвърждаване на марката “Поморие”;
• Привличане на туристи и инвеститори;
• Създаване на възможности за осмисляне на свободното време на младите хора;
• Премахване на формалния характер на съществуващите културни дейности. Търсене на нов смисъл, обществена енергия, заинтерисованост и участие в празнуване на национално значимите и градските празници;
• Изграждане на бюст паметници на Васил Левски /в града/, на Христо Ботев /в кв. „Св. Георги“/ и други велики българи от нашата история;
• Създаване на Общински фонд култура, чрез който на конкурсен принцип ще се финансират културни проекти, което ще гарантира равнопоставеност на културните дейци и институции. Проучване и прилагане на полезни практики.
• Постоянен диалог с представителите на културните институции и творците при определяне на текущата културна политика на Общината.;
• Участия в международни програми и привличане на безвъзмездно финансиране за културна дейност и изграждане на инфраструктура;
• Създаване на нова пазарно-ориентирана ценова политика на общината по отношение на входните такси на културните институции;
• Стимулиране на партньорството между изкуствата и бизнеса – търсене на взаимната полза от това партньорство;
• Развитие на културния туризъм;
• Актуализиране на културния календар с оглед придаване на значим смисъл на всички културни прояви;
• Регулация на практиката за мероприятия и изнасянето на концерти в централната градска част на площада;
• Организиране на фестивали с международно участие извън активния сезон;
• Разширяване мащабите на вече съществуващия международен фестивал за църковна песен „Св. Богородица – Достойно есть“;
• Използване на възможностите на ОП “Регионално развитие.

13. Спорт и младежки дейности

Приоритет ще бъде увеличаването на броя на спортуващите младежи както чрез физическото възпитание в училищата, така и чрез спортните клубове.

• Изграждане на нови спортни съоръжения – закрита спортна зала, открит спортен комплекс, открит плувен басейн и др.;
• Усъвършенстване на системата за финансиране на спортните клубове от общината;
• Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост, без дискриминация на отделни клубове и спортове;
• Използване на възможностите за допълнително финансиране на спортните клубове (Програма “Младеж”, Структурните фондове и др.), вкл. и чрез техническа помощ от Общината (съдействие за подготовка и управление на проекти);
• Активизиране на туристическото дружество.
• Последователни усилия за ангажиране на свободното време на младежите чрез общински институции и сътрудничество с младежки неправителствени организации;
• Използване на възможностите на ОП “Регионално развитие”.

14. Транспорт

Общински пътнически транспорт:

Тъй като Общината няма собствен транспорт, т.е. общински превозвач за осъществяването на тази дейност, е необходимо възлагането й на външен изпълнител, чрез обявяване на обществена поръчка. Две са основните цели – ясни критерии при избор на превозвач и прозрачност при провеждане на конкурса.

Безопасност на движението в Общината:

• Актуализация на съществуващата транспортна схема за оптимизиране на движението в Поморие;
• Допълнителни мерки по повишаване на безопасността на участъците с повишена концентрация на ПТП;
• Подобряване на организацията (вкл. и чрез реконструкция) на натоварените кръстовища в града;
• Поставяне на нови пътни знаци и указателни табели;
• Допълнително осветяване на участъците с повишена концентрация на ПТП;

15. Туризъм

Развитие на потенциала на всички съществуващи атракции и създаването на нови, с цел развитието на масовия и специализирания туризъм.

• Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, по- голям туристически продукт;
• Превръщането на региона в туристическа дестинация, а не “спирка” (по-дълъг престой на туристите, по-големи икономически ползи);
• Развитие на туристическата инфраструктура ;
• Максимално използване на природните ресурси и дадености на Поморие с цел развитие на специализиран туризъм /медицински, религиозен, културно-исторически и др./, който е и по-доходоносен;
• Отстояване концесия за Общината върху Поморийското солено езеро, с цел защита на екосистемата и свързаните с нея калолечение и солодобив. Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро от Община Поморие;
• Налагане на марката „Поморие-столица на балнеотуризма” за развитие на балнеологията в цялостния туристически продукт на Поморие и превръщането на града ни в най-големия балнеоложки център на Балканите;
• Изграждане на Туристически Информационен Център /ТИЦ/ в центъра на града, в кв. „Св. Георги“, в гр.Ахелой, в гр.Каблешково и изпълването им със съдържание в услуга на жителите и гостите на населените места;
• Максимално използване възможностите на ОП “Регионално развитие” за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.

16. Развитие на селата:

Развитие на селските територии в община Поморие чрез:

• Активното им маркетиране като възможност за заселване, отдих, развитие на туризма или бизнес;
• Подпомагане на кметовете на кметства / кметските наместници при изпълняване на функциите им;
• Използване на възможностите на средствата от ЕС;
• Подобряване на пътната инфраструктура към / в селата;
• Подобряване на състоянието на селските гробища;
• Подобряване на състоянието на селските църкви;
• Разширяване на строителните граници на населените места.

17. Общинска администрация

• Промяна на структурата на общинската администрация с оглед на работата им, която да бъде съобразена с всички нужди на гражданите и да е максимално ефективна при провеждането на планираните политики;
• Създаване на работна група и работа в екипност, като всеки от екипа носи своята персонална отговорност;
• Пълноценно използване на капацитета на вече съществуващите служители;
• Изготвяне на външна оценка /дадена от гражданите/ на работата на отделните звена в общинската администрация, включваща: ефективност на работата, качество на управление на звеното, натовареност на звеното и на служителите в него;
• Въвеждане на нова структура на общинската администрация, по-добре ориентирана към нуждите и съобразена с данните от оценката;
• Въвеждането на елементи от модела CAF /Обща рамка за оценка. Усъвършенстване дейността на организацията чрез самооценка/ или пълно въвеждане на системата, с цел подобряване на работата на общинската администрация и други свързани с нея структури;
• Привличане на качествени специалисти в общинската администрация, включително и чрез използване на всички възможни механизми за осигуряване на допълнително заплащане;
• Подобряване на квалификацията на човешките ресурси в общинската администрация при използване на възможностите на ОП “Административен капацитет”;
• Повсеместно компютъризиране на общинската администрация, вкл. и на кметовете и кметските администрации, както и инсталиране на интернет връзка с цел създаване на електронна община /е-община/.

При оптимизирането на общинската администрация, трябва да се има предвид, че този процес означава:

• Увеличаване на персонала в някои звена, които са от приоритетна важност;
• Намаляване на персонала на някои звена, които са недостатъчно натоварени;
• “Освобождаване” на общината от функции, които няма капацитет да поддържа и отдаването им на подизпълнители при ясна и конкурентна конкурсна процедура.

Качествено обслужване на гражданите:

Услугите предоставяни пряко на гражданите са от важните функции на общинската администрация. Това са действията на общината, които гражданите усещат най- пряко:

• Създаване на вътрешни стандарти за качествено обслужване на гражданите.
• Приемане на пакети с правила и инструкции за служителите работещи пряко с гражданите.
• Въвеждане на система за контрол, вкл. и чрез непрекъснато проучване на мнението на гражданите.

Електронна система за управление на административните процеси:

• Тотално въвеждане на електронна система за управление на процесите в общинската администрация, през която да минава целия
документооборот. Подобна система не само ще позволи ускоряване на процесите, но и ще гарантира много по-висок контрол на ефективността на работа на администрацията и намаляване на текущите разходи.
• Изграждане на Частна Виртуална Мрежа на Община Поморие, свързваща централната сграда на Общината, „Местни данъци и такси” и кметствата. Тази връзка ще даде възможност да се използва пълноценно електронната система за документооборот,
да се облекчат ползвателите на услуги в отдалечените населени места и да се осъществява по-пълен контрол върху работата в кметствата;
• Повсеместно предоставяне на услуги от типа “на едно гише”, включително и по отношение на услуги, които изискват документи от други институции (Областна администрация, Кадастър и др.);
• Въвеждане на решения от типа електронно правителство, които реално се ползват от гражданите и бизнеса;
Въвеждане на 24 часов горещ телефон, на който всички граждани ще могат да съобщават за проблеми, както и да получават информация за въпроси, свързани с работата на общинската администрация, например кога и къде могат да получат търсената от тях услуга, свързана с работата на общината.

Гарантиране на високи нива на прозрачност в действията на общинската администрация чрез:

• Информиране за решенията и действията на общинската администрация в “реално време” – основно чрез Интернет страницата на Общината, но и чрез местните и регионални медии, брошури и др.
• Прозрачност в работата на общинския съвет чрез излъчване на заседанията по интернет в реално време. Създаване на дигитален архив от заседанията на ОбС в интернет страницата на Общината.
• Широко използване на практиката на публични регистри – Публичен регистър на общинската собственост (публична и частна); Публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество, Публичен регистър на зелените площи и др.

18. Общински инспекторат

Създаване на общински инспекторат с основни функции:

• Контрол на изпълнението на поръчки и услуги, възложени от общината на фирми, вкл. и услуги изпълнявани от общински фирми;
• Контрол по изпълнение на Наредбите на Общински съвет Поморие и национални нормативни уредби в направленията околна среда, чистотата и икономически дейности;
• Охрана на общинска собственост и общински мероприятия;
• Охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с РУП-Поморие);
• Увеличаване на контрола по отношение на качеството на административните услуги, предоставяни от администрацията чрез общинския инспекторат.

19. Обществен ред и сигурност

• Създаване на общинско звено за обществен ред и сигурност;
• Намаляване на уличната и битовата престъпност; създаване на усещане за сигурност у гражданите и предприемачите;
• Борба с корупцията в общинската администрация;
• Активно въвеждане на Програмата “Полицията в близост до Обществото” със съдействието на Общината;
• Поставяне на мрежа от камери на ключови места в града с цел охрана на обществения ред и спазване на ЗДП.

20. Международно сътрудничество

Развитие на международното сътрудничество:

• Побратимяване с градове от Европа с цел генериране на нови възможности в сферата на бизнеса, туризма, културата и др.;
• Осъществяване на трансгранични взаимоотношения и сътрудничество в различни сфери със съседните ни държави;
• Търсене на нови измерения в съществуващите и бъдещи сътрудничества с побратимени градове:
-икономическо сътрудничество;
-сътрудничество, с което може да се генерират общи проекти финансирани от ЕС;
• Изграждане на така нареченото „второ ниво на децентрализация” на международно сътрудничество – организиране на пряко взаимодействие между училища, общински структури, НПО и други организации.

Кметът на Община Поморие, екипът му и общинската администрация ще се ръководят от два основни принципа: законосъобразност и целесъобразност при взимането на решения.