Нормативни документи

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ

Закон за физическото възпитание и спорта »

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия »

Закон за българското гражданство »

ПРАВИЛНИЦИ

Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта »
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта »
Правилник за дейността на националната комисия по допинг-контрол в Република България »

НАРЕДБИ

Наредба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на дейностите на спортни организации »

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности… »

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби… »

Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение… »

Наредба № 2 за лицензиране на спортните организации в Република България »

Наредба № 4 за приемане на ученици в спортните училища »

Наредба № 8 за провеждане на задължителните медицински прегледи… »
Наредба № 31 за медицинско осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви… »

Наредба № 1-03 за удостояване със звания на спортисти и треньори »

Наредба за почетните знаци и награди в областта на физическото възпитание и спорта… »

ИНСТРУКЦИИ

Инструкция за награждаване с парични средства от ДАМС на българските спортисти… »

Инструкция за приемане на домакинства за организиране в българия… »

Инструкция за приемане на ученици в спортните училища »

КОНВЕНЦИИ

Конвенция срещу употребата на допинг на Съвета на Европа… »

Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви… »

Допълнителен Протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа »

ОЛИМПИЙСКА ХАРТА

Олимпийска харта – в сила от 1 септември 2004 г. »

ПРОГРАМИ

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта… »

Програма “НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ”… »

Програма “ВАКАНЦИЯ И СПОРТ”… »

“ВСИЧКИ РАЗЛИЧНИ – ВСИЧКИ РАВНИ” »

График за заниманията в София – ВАКАНЦИЯ ЛЯТО 2006 »

График за заниманията в страната – ВАКАНЦИЯ ЛЯТО 2006 »

СТРАТЕГИИ

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта… »