Тарифа за такси по Закона за туризъм

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

В сила от 01.10.2002 г.

Приета с ПМС № 220 от 25.09.2002 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г.

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) (1) За регистрация за извършване на туристическа дейност по чл. 17 от Закона за туризма се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за регистрация за:

а) туроператорска дейност – 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност – 500 лв.;

2. за вписване в регистъра на:

а) туроператорите – 4000 лв.;

б) туристическите агенти – 2000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по ал. 1, т. 2 – при получаване на удостоверението за регистрация.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) (1) За категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за туризма се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

ж) за едно легло в туристическа хижа – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.;

4. за категоризиране на плажове:

а) на морски плажове – по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 5000 лв.;

б) на речни, язовирни и езерни плажове – по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 3000 лв.;

в) на плажове към плувни басейни – по 0,20 лв. на кв. м активна плажна площ;

5. за категоризиране на ски писти:

а) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 3 км – 600 лв./км;

б) на ски писти за ски бягане с дължина до 3 км – 220 лв./км;

в) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 5 км – 500 лв./км;

г) на ски писти за ски бягане с дължина до 5 км – 190 лв./км;

д) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина над 5 км – 400 лв./км;

е) на ски писти за ски бягане с дължина над 5 км – 150 лв./км.

(2) При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса 100 лв.

Чл. 4. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се събират следните такси:

1. за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения – 50 лв.;

2. за плажове и ски писти – 200 лв.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2005 г., в сила от 25.01.2005 г.) Тарифата се приема на основание чл. 18, ал. 10 и чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм дава указания по прилагането на тарифата.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 17 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 9 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2005 Г.)

§ 5. По започналите и неприключили процедури за категоризиране на туристически обекти се събират таксите, дължими до влизането в сила на постановлението.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.