Услуги Туризъм

СПИСЪК УСЛУГИ „ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ“

Номер по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СРОК

ТАКСА

11-01 Категоризация на заведения за хранене и развлечение 1.Заявление по образец -Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от НКСПМНЗХР;

2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

4.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

5.Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

6.Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно Приложение № 8 към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6 от НКСПМНЗХР ;

7.Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;

8.Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 10 от НКСПМНЗХР ;

9.Копия от документите за собственост на обекта;

10.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

11.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

12.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.;

 

 

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения 60 дни до 20 м. за сядане – 110 лв.

от 21 -50 места – 250 лв.

от 51 до 150 места – 500 лв.

от 151 до 300 места – 940 лв.

над 300 места – 1400 лв.

 

Забележка: ½ от таксата се плаща при подаване на заявлението.

При получаване на категорийната символика, вкл. удостоверение и табела – втората половина от таксата.

11-02 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване 1.Заявление по образец – Приложение № 5 към чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1от НКСПМНЗХР;

2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

4.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

5.Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

6.Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно Приложение № 7 към чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 2, т. 6от НКСПМНЗХР ;

7.Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;

8.Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 от НКСПМНЗХР ;

9.Копия от документите за собственост на обекта;

10.Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

11.Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

12.Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.;

 

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване 60 дни Средства за подслон

до 30 стаи  – 500 лв.

от 31 – 150 стаи – 1 000 лв.

от 151 до 300 стаи  – 1 870 лв.

от 301 до 500 стаи  – 2 750 лв.

над 500 стаи – 5 000 лв.

 

Места за настаняване

до 20 стаи  – 250 лв.

от 21 – 40 стаи – 500 лв.

от 40 до 60 стаи  – 940 лв.

от 61 до 100 стаи  – 2 500 лв.

над 100 стаи – 5 000 лв.

За 1 легло в самост.стая -10 лв

За 1 легло в турист.хижа-10лв

 

 

 

 

 

Забележка: ½ от таксата се плаща при подаване на заявлението.

При получаване на категорийната символика, вкл. удостоверение и табела – втората половина от таксата

11-03 Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки 1.Документ за самоличност;

2.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

3.Справка-декларация за реализираните нощувки /по образец/;

4.Документ за платен туристически данък.

Справка-декларация за реализирани нощувки 14 дни  
11-04 Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър 1.Заявление по образец – Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2 от НОЕСТИ;

2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

4.Документ, удостоверяващ промяната;

5.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

6.Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

7.Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;

8.Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

9.Копие от единния идентификационен номер;

10.Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно приложение № 7 или 8 от НКСПМНЗХР, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

11.Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния Туристически   Регистър 30 дни  

 

11-05 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани туристически обекти – средства за подслон или места за настаняване, и за  заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 1.Заявление по образец – Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2 от НОЕСТИ;

2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

4.Документ, удостоверяващ промяната;

5.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

6.Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;

7.Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността;

8.Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

9.Копие от единния идентификационен номер;

10.Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец съгласно приложение № 7 или 8 от НКСПМНЗХР, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

11.Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Заявление за промяна в обстоятелствата за категоризирани  туристически обекти 30 дни Такса -150лв.

Забележка: ½ от таксата се плаща при подаване на заявлението.При получаване на удостоверение и табела – втората половина от таксата.