Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие” и проект „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”

ОБЯВЛЕНИЕ 

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие” и проект Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Община Поморие“ и Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на „Музей на солта“, находящ се в парцел II-5348, кв.269, гр. Поморие и СМР по допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около „Музея на солта“, необходима за посещение на атракциите“,  (публикувана с публична покана в АОП № 9011248/17.01.2013 г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед  № РД-16-115/ 25.01.2013 г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на: проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие” и проект Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Община Поморие“ и Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на „Музей на солта“, находящ се в парцел II-5348, кв.269, гр. Поморие и СМР по допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около „Музея на солта“, необходима за посещение на атракциите“, обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер 9011248/17.01.2013 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. По Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Община Поморие“  съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Дедал” ЕООД с 86,97 (осемдесет и шест цяло и деветдесет и седем стотни) точки.

2. На второ място „Пешев” ЕООД с 85,00 (осемдесет и пет) точки.

 

Участници „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД и „УТЕ-МИНЕВА” ЕООД са отстранени от участие.

 

Определен за изпълнител по първа обособена позиция – „Дедал” ЕООД.

 

ІІ.По втора обособена позиция Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на „Музей на солта“, находящ се в парцел II-5348, кв.269, гр. Поморие и СМР по допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района около „Музея на солта“  съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Дедал” ЕООД с 86,79 (осемдесет и шест цяло и седемдесет и девет стотни) точки.

2. На второ място „Пешев” ЕООД с 85,00 (осемдесет и пет) точки.

 

Участници „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД и „УТЕ-МИНЕВА” ЕООД са отстранени от участие.

 

Определен за изпълнител по втора обособена позиция – ДедалЕООД.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ       /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ