Класиране по обществена поръчка с предмет:„Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците на целодневна организация в ОУ”Христо Ботев” гр. Поморие

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНО КЛАСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНА В ГОТОВ ЗА КОНСУМАЦИЯ ВИД ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  В ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПОМОРИЕ,  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА НА ХРАНА В ГОТОВ ЗА КОНСУМАЦИЯ ВИД, ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНА – ТИП „ЗАКУСКА”, ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ПОМОРИЕ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА НА ХРАНА В ГОТОВ ЗА КОНСУМАЦИЯ ВИД,  – ТИП „ОБЯД”, ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ПОМОРИЕ.”

 

На основание чл.34 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Ви уведомявам за решението на комисията – Протокол № 1 / 07.03.2013 г за класиране на  участниците съобразно ценовите им предложения, както следва:

 

По Обособобена позиция 1: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „закуска”, за учениците в ОУ „Христо Ботев”:

1. На първо място класира участник „Хляб и хлебни изделия” ЕООД

2. На второ място класира участник „ГРАНД” ООД

 

По Обособобена позиция 2: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „обяд”, за учениците в ОУ „Христо Ботев”:

1. На първо място класира участник „Хляб и хлебни изделия” ЕООД

2. На второ място класира участник „ХИТЕКС” ЕООД

 

Ръководството на училището Ви благодари за участието в процедурата.

 

Директор: /п/

Кр. Цветкова