Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с. Страцин, общ. Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с. Страцин, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9011988/08.02.2013г

На основание отразени резултати в протокол за работата на комисията, назначена със заповед № РД-16-186/ 01.03.2013 г. за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с. Страцин, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9011988/08.02.2013г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

ОБЯВЯВАМ

І. Класирането на участниците на обществена поръчка чрез публична покана с предмет„Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче” – с. Страцин, общ. Поморие” и публикувана публична покана в АОП № 9011988/08.02.2013 г. както следва:

 

1. На първо място “ДАР СТРОЙ” ООД с 89.95 (осемдесет и девет цяло и деветдесет и пет стотни) точки;

2. На второ място “Хитрон” ЕООД с 82.83 (осемдесет и две цяло и осемдесет и три стотни) точки;

3. На трето място ЕТ “Александър Йотин – Йотин” с 73.80 (седемдесет и три цяло и осемдесет стотни) точки;

4. На четвърто място “Телком” ЕООД с 68 (шестдесет и осем) точки;

5. На пето място Кооперация “Панда” с 62.64 (шестдесет и две цяло и шестдесет и четири стотни) точки.

 

ІІ. Участниците „Кан Учтехспорт България” ООД и ЕТ “Мира 2000″ са отстранени.

ІІІ. Определен за изпълнител – “ДАР СТРОЙ” ООД

 

КУНЧО ГАЙДОВ /П/

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

УПЪЛНОМОЩЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-16-109/14.02.2012 Г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ