Съобщение относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр.Поморие”

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 28.03.2013 г. в 10.30 часа в гр. Поморие, в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5 ще бъдат отворени ценовите оферти и оповестени предложените цени на участниците в обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) гр.Поморие” във връзка с реализация на проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие“, договор BG161PO001/1.1-12/2011/053, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., открита с Решение ОП-0023/03.12.2012 год. на зам.-кмета на Община Поморие Кунчо Гайдов и публикувано обявление в регистъра на АОП под № 511788 от 03.12.2012 г.

 

Председател на комисия: /п/

Хубавина Япаджиева

Директор на Дирекция ПНИАО

в Община Поморие